Breaking News

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

plistiriasmoi

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝΓΙΑ ΤΟ 2014

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

(Ν.4224/2013)

Από 01/01/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον όμως πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που μπορείτε να δείτε ακολούθως. Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), εξακολουθεί να ισχύει και να παρέχει απόλυτη προστασία της κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Είναι σημαντικό να  γνωρίζετε ότι προκειμένου να προστατεύσετε την κύρια κατοικία σας θα πρέπει να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

 

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικία

 

1.      Ποιοι οφειλέτες υπάγονται στην προστατευτική ρύθμιση;

Η διάταξη αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας. Στη διάταξη εμπίπτουν, μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες κλπ

 

2.      Ποιες οφειλές αφορά η αναστολή πλειστηριασμών ;

  • Οφειλές    προς    τράπεζες    (στεγαστικά/επισκευαστικά,    καταναλωτικά    δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.)
  • οφειλές προς ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
  • ΔΕΝ αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

 

3.      Μέχρι πότε ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για να ενταχθεί στο σχετικό νόμο;

Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 28/02/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή

 

4.      Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση;

Στην Υπεύθυνη Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

 

5.      Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή πλειστηριασμού;

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα (1) έτος δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη ΟΛΕΣ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

6.      Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης;

Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.

γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΟ ή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(έως 2 τέκνα)

i) Οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα ii) Άτομα με αναπηρία άνω 67% iii) Άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67%

1

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(χωρίς τις κρατήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης)

<35.000 €

<38.500 €

2

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Ως κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που

έχει δηλωθεί στο Ε1.

< 200.000 €

< 200.000 €

3

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

< 270.000 €

< 297.000 €

4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ

ΟΦΕΙΛΕΤΗ (την 20η

Νοεμβριου2013)

* Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται στο

παραπάνω ποσό των 270.000€.

< 15.000 €

< 16.500 €

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ Ετήσια δόση:

10% του ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000€

+ 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος πάνω από τις 15.000€

Μηνιαία δόση = ετήσια δόση /12

* Έμποροι & Ελ. Επαγγελματίες:

τουλάχιστον το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης

**Άνεργοι & χαμηλόμισθοι (μέχρι του ποσού του επιδόματος Ανεργίας):

Μηδενικές καταβολές (εφόσον πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο)

 

7.      Πως καταβάλλονται οι δόσεις στις τράπεζες και τι γίνεται αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι από ένας;

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής

 

8.      Οι μηνιαίες καταβολές υπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους;

Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.

 

9.      Εάν δεν καταβάλει τις δόσεις τι συνέπειες έχει;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας

 

10.      Τι ισχύει για τον εγγυητή;

Εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Προσοχή!

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορούν να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

  • Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007),
  • βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής,
  • δηλώσεις Ε1 και Ε9,
  • αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13,
  • βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • γνωμάτευση αναπηρίας

 

Το Νόμο 4224 / 2013 για τους πλειστηριασμούς μπορείτε να τον βρείτε εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το Νόμο για τους πλειστηριασμούς, μπορείτε να λάβετε στα γραφεία του Νέου ΙΝΚΑ, Κηφισίας 5 στους Αμπελόκηπους

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6469950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *